Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

1. algemeen

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Medaxis AG en haar zakelijke klanten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Sluiting van het contract

2.1 De overeenkomst tussen Medaxis en de klant komt tot stand op de datum van schriftelijke bevestiging door Medaxis.

3. leveringsvoorwerp

3.1 Het voorwerp van levering wordt beschreven in de bevestiging van Medaxis (en/of in andere documenten waarnaar de bevestiging verwijst). Bijkomende leveringen en diensten door Medaxis die niet in de bevestiging zijn beschreven maar niettemin door de klant worden gevraagd, worden de klant extra gefactureerd.

4. prijzen

4.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen netto, af fabriek Medaxis (Ex Works volgens INCOTERMS 2010), exclusief BTW, in Zwitserse frank of euro. De verzendingskosten (porto, behandeling en verpakking) en de kosten van een verpakking die de norm overschrijdt, zijn ten laste van de klant.

5. betalingsvoorwaarden

5.1 De facturen van Medaxis zijn zonder aftrek verschuldigd binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder aanmaning in verzuim.
5.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van facturen van Medaxis, is de opdrachtgever aan Medaxis een vertragingsrente verschuldigd van 5 % per jaar.

6. eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de aan de klant verkochte leveringsvoorwerpen gaat pas over op de klant na volledige betaling van de prijs. Tot die tijd mag hij er niet over beschikken, met name niet verkopen, verhuren of verpanden. De opdrachtgever is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming en behoud van de eigendommen van Medaxis.
6.2 Medaxis is gerechtigd het eigendomsvoorbehoud in te laten schrijven in het desbetreffende register.

7. leveringstermijn

7.1 Overeengekomen leveringstermijnen gaan in bij het sluiten van de overeenkomst.
7.2 Leveringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd en leveringsdata redelijkerwijs uitgesteld, namelijk als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • 7.2.1 indien de klant Medaxis niet tijdig de vereiste informatie verstrekt of deze op korte termijn wijzigt;
  • 7.2.2 indien de klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet nakomt, de kredietbrief niet tijdig opent of niet tijdig voor invoervergunningen zorgt;
  • 7.2.3 in geval van overmacht.

8. vertraging in de levering

8.1 Indien Medaxis met haar leveringen in gebreke blijft, is de opdrachtgever verplicht Medaxis een redelijke respijttermijn te gunnen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de klant het recht om ofwel de uitvoering door Medaxis voort te zetten (en een nieuwe termijn te stellen) ofwel af te zien van de uitvoering overeenkomstig de wettelijke bepalingen of zich uit de overeenkomst terug te trekken.
8.2 Medaxis is jegens de klant aansprakelijk voor vertragingsschade voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

9. leveringswijze

9.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, geschieden leveringen af fabriek Medaxis (Ex Works, INCOTERMS 2010).

10. controle van de geleverde goederen en kennisgeving van gebreken

10.1 De klant verplicht zich de geleverde goederen binnen 10 dagen na ontvangst te controleren en eventuele herkenbare gebreken onverwijld te melden. Indien de klant nalaat de goederen te inspecteren en/of gebreken te melden, wordt de klant geacht de geleverde goederen ten aanzien van herkenbare gebreken te hebben goedgekeurd.

11 Garantie en reparaties

11.1 Medaxis geeft garantie op de onberispelijke kwaliteit en afwerking van alle leveringsartikelen vanaf de datum van levering aan de gebruiker (garantietermijnen zijn te vinden in de individuele gebruiksaanwijzing). Defecte leveringen worden gedurende deze periode kosteloos hersteld of vervangen, voor zover er geen sprake is van een onjuiste behandeling door de klant.
11.2 Aanspraken die verder gaan dan de beschreven garantie, in het bijzonder aansprakelijkheid voor gevolgschade door een gebrek, zijn uitgesloten. Het recht op kosteloze vervanging van defecte onderdelen vervalt eveneens indien het apparaat door onbevoegden is gemanipuleerd. Het apparaat moet worden overhandigd aan een Medaxis-servicecentrum om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Reparatiekosten buiten de garantie worden vooraf geoffreerd.

12. gegevensbescherming

12.1 Medaxis wijst erop dat de in het kader van het sluiten van de overeenkomst geregistreerde gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt om de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting na te komen. De voor de dienstverlening en de uitvoering van het contract vereiste gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan in opdracht gegeven servicepartners (bijv. logistieke bedrijven, servicepartners, incassobedrijven), ook in het buitenland in landen die mogelijk geen gelijkwaardige gegevensbescherming kennen. Door in te stemmen met deze AV stemt de klant in met dit gebruik van gegevens.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Zwitserse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
13.2 Voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komen partijen overeen dat de gewone rechter in de vestigingsplaats van Medaxis bevoegd is.

Algemene voorwaarden als PDF